Όροι διαγωνισμού “Διαγωνισμός για τριήμερη διαμονή στο Avaris Hotel στο Καρπενήσι”

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 2. Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να καταχωρήσουν προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και να έχουν πραγματικό λογαριασμό στο Facebook για διπλή συμμετοχή. Ψευδείς λογαριασμοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
  II. Η εγγραφή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται άπαξ ανά χρήστη. Εγγραφή μέσω αντιπροσώπου ή τρίτων προσώπων είναι άκυρη.
  III. Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από τις 27/07/2018 και ώρα 12.00 μέχρι και τις 24/08/2018 και ώρα 12.00. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
  IV. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.
  V. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό στους υπαλλήλους και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού (καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και τους συζύγους τους), καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο με το διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαμόρφωσής του.
 3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
  Ι. Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, οι χρήστες καλούνται:
  1. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, προφίλ στο Facebook) στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του σταθμού www.empneusi.gr.
  2. Εφ’ όσον ο χρήστης έχει κάνει like στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook (https://www.facebook.com/empneusi/) κερδίζει μία επιπλέον συμμετοχή.
  3. Επιπλέον συμμετοχές μπορούν να δοθούν στους ακροατές κατά περίπτωση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά από προτροπή μέσω του ραδιοφωνικού προγράμματος του σταθμού.

ΙΙ. Ένας νικητής θα αναδειχθεί μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στην ιστοσελίδα του σταθμού.
ΙΙΙ. Ο σταθμός δε φέρει ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν για οιοδήποτε λόγο.

 1. ΔΩΡΟ
  Ι. Στο τέλος της περιόδου συμμετοχής, θα αναδειχθεί ένας νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει το ακόλουθο Δώρο:
  Διαμονή τριών (3) ημερών (2 διανυκτερεύσεις με πρωινό) στο ξενοδοχείο 5 αστέρων “Avaris Hotel” στο Καρπενήσι για το νικητή και ένα συνοδό.
  ΙΙ. Ο νικητής φέρει όλα τα λοιπά έξοδα, όπως ενδεικτικά, ταξιδιωτικά εισιτήρια, εισιτήρια εισόδου σε αξιοθέατα, σουβενίρ, προσωπικά αντικείμενα και οιαδήποτε άλλα μη ρητώς αναφερόμενα ταξιδιωτικά έξοδα. Όλα τα μέρη του δώρου λαμβάνονται και εκτελούνται μαζί. Ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις του δώρου δεν γίνονται δεκτές. Το πακέτο του δώρου θα δοθεί στο πρόσωπο, του οποίου το όνομα εμφανίζεται στη φόρμα συμμετοχής και αναδεικνύεται κατά τη διαδικασία του αρθ. 4 κατωτέρω.
  ΙΙΙ. Ο νικητής του δώρου και ο συνοδός θα πρέπει να ταξιδέψουν μαζί κατά τις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν με τον δωροθέτη, κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου, άλλως το δώρο θα ακυρωθεί εξ ολοκλήρου.
  ΙV. Οι πιθανότητες να αναδειχθεί κάποιος νικητής εξαρτώνται από τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
  V. Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιού θα συμφωνηθούν με τον δωροθέτη και θα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου, καθώς και από άλλους υφιστάμενους ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (πχ περίοδοι εορτών, αργίες κλπ). Το δώρο δεν μεταπωλείται και δεν μεταβιβάζεται. Επιστροφή χρημάτων ή άλλη αντικατάσταση δεν είναι επιτρεπτή.
  VI. Το δώρο υπόκειται σε όλους τους αντίστοιχους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς και τις επιφυλάξεις που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
  Μετά τη λήξη του διαγωνισμού στις 24/08/2018, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας επιλαχών, κατόπιν διενέργειας μίας (1) ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών από το σταθμό. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & γραπτού sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, ως προς τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου. Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία με το νικητή κατόπιν επανειλημμένων προσπαθειών, ο νικητής αυτός θα απαλλάσσεται και το δώρο θα απονέμεται στον επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Ο νικητής του δώρου θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.
  Το όνομα του νικητή θα δημοσιευτεί και στο site www.empneusi.gr .
  Διευκρινίζεται ότι ο σταθμός δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.
 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  Ι. Η επιλογή όλων των συνεργατών, των δώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών υπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του σταθμού, εκτός αν ρητώς προβλέπεται άλλως. Το δώρο (ή / και οποιοδήποτε τμήμα αυτού) είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση ή εξαγορά του δώρου με μετρητά. Για την παραλαβή του δώρου ο νικητής πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του με την επίδειξη του διαβατηρίου του ή άλλα έγγραφα ταυτότητας.
  ΙΙ. Ο σταθμός μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
  III. Ο νικητής και ο συνοδός επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τα έξοδα που συνδέονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται όλα οι κρατικοί και φόροι εισοδήματος, ταξιδιωτική ασφάλιση, έξοδα περιήγησης και εισόδου σε αξιοθέατα, εσωτερικές μεταφορές, ενοικίαση αυτοκινήτου και δαπάνες για σίτιση. Σε κάθε περίπτωση, ο σταθμός δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ουδεμία δε αξίωση οποιασδήποτε νομικής φύσης μπορεί να γίνει ασκηθεί εναντίον του.
 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
  Ο παρών διαγωνισμός δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς τον σταθμό. Το παρεχόμενο υλικό θα αξιοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζονται εκ προκειμένω. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα:
  I. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση.
  ΙΙ. O νικητής, που παραλαμβάνει το δώρο του, μπορεί να αποστείλει στον σταθμό οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και video) από το ταξίδι του για να χρησιμοποιηθεί για την διαφημιστική προβολή του σταθμού. Περαιτέρω, έκαστος νικητής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι ο σταθμός θα δύναται να δημοσιεύει το οπτικοακουστικό υλικό, όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του διαγωνιζομένου. Οι νικητές ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ. καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του διαγωνισμού από τον σταθμό.
 5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
  Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.empneusi.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

 Empneusi 107 FM

Βάλε Ραδιόφωνο!Τι παίζει τώρα;
Title
Artist