Empneusi 107 FM

Empneusi 107 FM

Όροι διαγωνισμού «Διαγωνισμός Touvlakia.gr»

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
I. Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να καταχωρήσουν προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) και να έχουν πραγματικό λογαριασμό στο Facebook για διπλή συμμετοχή. Ψευδείς λογαριασμοί δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
II. Η εγγραφή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται άπαξ ανά χρήστη. Εγγραφή μέσω αντιπροσώπου ή τρίτων προσώπων είναι άκυρη.
III. Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από 15/12/2017 και ώρα 10.00 μέχρι και 20/12/2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
IV. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και των όρων οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί για όλους τους τυχόν συμμετέχοντες.
V. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό στους υπαλλήλους και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του σταθμού (καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και τους συζύγους τους), καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν συνδέεται καθ’οιονδήποτε τρόπο με το διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαμόρφωσής του.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ι. Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, οι χρήστες καλούνται:
1. Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, προφίλ στο Facebook) σtη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του σταθμού www.empneusi.gr.
2.Να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.touvlakia.gr και να συμπληρώσουν το αγαπημένο τους προιόν στη φόρμα του διαγωνισμού.
3. Εφ’ όσον ο χρήστης έχει κάνει like στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook (https://www.facebook.com/empneusifm/) κερδίζει μία επιπλέον συμμετοχή.
ΙΙ. Ένας νικητής θα αναδειχθεί μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στην ιστοσελίδα του σταθμού.
ΙΙΙ. Ο σταθμός δε φέρει ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν για οιοδήποτε λόγο.

3. ΔΩΡΟ
Ι. Στις 20.12..2017 στις 12.00 το μεσημέρι, λήγει ο διαγωνισμός και θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) τυχερός νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει το ακόλουθο Δώρο: Μία (1) δωροεπιταγή αξίας πενήντα (50) ευρώ για αγορές από το site touvlakia.gr.
ΙΙ. Η δωροεπιταγή θα είναι σε μορφή κωδικού που θα μπορεί να εξαργυρωθεί με την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσα από το www.touvlakia.gr.
ΙΙΙ Ο κωδικός αυτός είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.
ΙV. Οι πιθανότητες να αναδειχθεί κάποιος νικητής εξαρτώνται από τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών καθ΄όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Μετά τη λήξη του διαγωνισμού στις 20/12/2017, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας επιλαχών, κατόπιν διενέργειας μίας (1) ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών από το σταθμό. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & γραπτού sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού, εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, ως προς τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου. Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία με το νικητή κατόπιν επανειλημμένων προσπαθειών της εταιρείας σε μία ορισμένη ημέρα (που θα καθοριστεί από το σταθμό), ο νικητής αυτός θα απαλλάσσεται και το δώρο θα απονέμεται στον επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Ο νικητής του δώρου θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.
Το όνομα του νικητή θα δημοσιευτεί και στο site www.empneusi.gr .
Διευκρινίζεται ότι ο σταθμός δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο παρών διαγωνισμός δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς τον σταθμό. Το παρεχόμενο υλικό θα αξιοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζονται εκ προκειμένω. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα:
I. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι δυνητικοί ή αναδεδειγμένοι νικητές συμφωνούν με τη χρήση του ονόματος για διαφημιστικούς σκοπούς για τις ανάγκες του παρόντος διαγωνισμού και παρόμοιων ενεργειών χωρίς αποζημίωση.
ΙΙ. O νικητής, που παραλαμβάνει το δώρο του, μπορεί να αποστείλει στον σταθμό οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και video), για να χρησιμοποιηθεί για την διαφημιστική προβολή του σταθμού. Περαιτέρω, έκαστος νικητής συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία θα δύναται με κάθε τρόπο και μέσο (π.χ. στο Διαδίκτυο, στα ΜΜΕ κλπ.) να δημοσιεύει οπτικοακουστικό υλικό, όπου θα εικονίζεται / εμφανίζεται το πρόσωπο αυτό ή τα στοιχεία του, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Τούτο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προσβολή της προσωπικότητας του διαγωνιζομένου. Οι νικητές ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση κλπ. καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του διαγωνισμού από τον σταθμό.
ΙΙΙ. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης του νικητή
ΙV. Ο σταθμός και ο δωροθέτης έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συμμετεχόντων, για προωθητικές ενέργειες (αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσφορών κλπ).

6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.empneusi.gr και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.